آخرین فرصت تکمیل
  اطلاعات پکیج ها

+ 
حتما به پنل مدیریت خود و مشتریانتان مراجعه کنید
 

 

مهلت تکمیل اطلاعات پنل های مدیریت رو به اتمام است
 
با توجه به موضوع خبرنامه چهل و یکم که در آن به تکمیل اطلاعات پکیج ها تا نهایتا تاریخ 10 دیماه (1395/10/10) پرداخته شد، تاکنون برخی از نمایندگان محترم به تکمیل اطلاعات پرداخته اند، که از این میان برخی اطلاعات تائید نشدند و  از طرفی برخی هنوز اطلاعات مورد نظر را تکمیل نکرده اند.
با این حال با توجه به اینکه زمان مورد نظر از سمت سازمانهای مربوطه تعیین شده است، خواهشمندیم کلیه نمایندگان محترم با مراجعه به پنل های خود و مشتریانشان نه تنها به تکمیل اطلاعات صحیح و مطابق با خبرنامه 41 بپردازند، بلکه در صورتی که اطلاعات آنها تائید نشده است، به اصلاح و ارسال مجدد اطلاعات خود نهایتا تا تاریخ مذکور بپردازند.
بدیهی است در صورت عدم ارسال یا عدم تائید اطلاعات پنل ها تا این تاریخ، هر گونه پیامد ناشی از آن بر عهده نماینده محترم می باشد.
در صورت نیاز به مراجعه به خبرنامه 41 از طریق لینک زیر اقدام نمایید :
خبرنامه چهل و یکم