گالری تصاویر پیشرفته

اگر نیاز دارید که زیرمجموعه تصویرتان باز هم تصویر دیگری نمایش داده شود، این کار با استفاده از ماژول گالری تصاویر پیشرفته امکان پذیر خواهد بود، در واقع شما با استفاده از این ماژول می توانید به کلیه طرح هایتان در مورد استفاده از تصاویر جامه عمل بپوشانید.