انتشار سایت بر روی اینترنت

در این مرحله آماده شدن سایت تان را به شما تبریک می گوییم، تا کنون 5 دقیقه جهت ساخت پکیج و  حداکثر 5 دقیقه جهت انتخاب قالب وقت گذاشته اید و سایت شما کاملا آماده است و فقط ورود اطلاعات مربوطه را میطلبد.

سایت شما در تاریخی که در قسمت ساخت پکیج مشخص کرده اید، در اینترنت انتشار خواهد یافت.

شما با استفاده از سایت ساز ملی تنها با صرف حداکثر 10 دقیقه توانسته اید کاری که قبلا در یک هفته تا 10 روز انجام می داده اید را انجام دهید، بنابراین امیدواریم از وقت باقیمانده جهت تمرکز در زمینه جذب مشتری و بازاریابی استفاده کنید.

افزایش درآمد و تعداد مشتری شما مهم ترین هدف ماست.